Integritetspolicy

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och
e-postadress. Under vissa omständig-heter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra tjänster utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och me-del för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Introduktion

På Ronneby Maskinaffär AB värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integrationspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du kontaktar oss och även vid användning av våra tjänster. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användandet av tjänsterna.

Uppgifter som du själv lämnar till oss

• Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster/webbplatser lagrar vi information om din användning. Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier:

• Teknisk information/enhetsinformation
Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.

• Geografisk information
När du använder våra webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din geografiska position.

• Cookies
När du använder våra webbplatser lagrar vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse genom att spara information om dina handlingar. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll till dig och se generella beteendemönster på våra webbplatser och därmed lära oss mer om våra användare och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.

Vad används uppgifterna till?

Ronneby Maskinaffär AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Ronneby Maskinaffär AB tjänster till dig som kund/besökare.

Kundvård

Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter kring dina tjänster och prenumerationer. Vi använder även dina personuppgifter när vi behöver kontakta dig i något ärende som rör dina tjänster.

Hantera dina prenumerationer och tjänster

Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig rätt typ av tjänster och prenumeration när du besöker våra tjänster och webbplatser.

Förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och tjänster

Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig mer användarvänliga tjänster.

Personifierade erbjudanden och annonser

Vi vill kunna erbjuda dig skräddarsydda erbjudanden och annonser när du besöker våra sajter. Det innebär att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till dig som individ så du kan få relevanta annonser och erbjudande utifrån vilka sidor du besöker på våra webbplatser, vilka tjänster du använder på våra webbplatser eller den demografiska data som du har gett oss (ålder och kön etc). Vi använder oss även av geopositionering för att ge dig anpassade annonser och erbjudande nära där du är.

Rekrytering

Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina Personuppgifter behandlas av Ronneby Maskinaffär AB och Ronneby Maskinaffär AB personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Ronneby Maskinaffär AB rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ronneby Maskinaffär AB.

Överföring vi personuppgifter till tredjeland?

Ronneby Maskinaffär AB överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Ronneby Maskinaffär AB och Ronneby Maskinaffär AB personuppgiftsbiträden skyddar dina personupp-gifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

Ronneby Maskinaffär AB använder cookies på webbsidorna och i tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies från Ronneby Maskinaffär AB och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.

• Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

• Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.

• Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

• Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

• Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

• För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Ronneby Maskinaffär AB bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:
info@ronnebymaskin.se
Sörbyvägen 8
372 31 Ronneby

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Ronneby Maskinaffär AB gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kom-mer vi att meddela dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.
info@ronnebymaskin.se
Sörbyvägen 8
372 31 Ronneby